Untitled 1

خدا با تو قدم می زند...

خدا نزدیک تو است، صدایش بزن...
خدا با تو قدم می زند، با او قدم بزن...
تنها کسی است که با پای شکسته می شود به سمتش فرار کنی.
تنها کسی است که با چشم کور می شود او را ببینی.
این خدا را صدا بزن...
با این خدا زندگی کن...
با این خدا بندگی کن...بندگی کن...
می دانم لحظات سختی را می گذرانی. می دانم حال و اوضاعت خوبی نداری، اما شبیه یک کارت می ماند، اگر خدا بخواهد کارت را بر می گرداند. اگر بخواهد حالت را عوض می کند، می خواهد ببیند در آن شرایط چه نظری داری!

گزیده ای از بیانات استاد نوروزی نصرت

98/2/18